Làm Hệ Thống Giao Thông Low Poly Trong Blender

Một nhân vật Blender artist nổi tiếng là anh Cartesian Caramel, artist này luôn hào hứng tạo ra các Blender effects đầy năng lượng, procedural và màu sắc, nay có thêm Geometry Node càng làm anh tha hồ khám phá vọc vạch.

Cùng anh tham khảo và tạo ra hệ thống giao thông low poly với Blender

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *