Microsoft Tung Ra Course Dạy AI Generative Cho Người Mới

Toàn bộ phần nội dung được công bố trên Github

https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners

Toàn bộ phần nội dung có 18 bài, mỗi bài sẽ có chủ đề riêng để người mới tự theo dõi. Ngoài ra còn có cả cộng đồng để trao đổi thông qua Discord channel chính thức.

Microsoft cũng rất hào phóng để công bố 150 nghìn Đô La Mỹ dành cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào muốn khởi nghiệp với các nội dung AI Gen.

Sign up for Microsoft for Startups Founders Hub to receive free OpenAI credits and up to $150k towards Azure credits to access OpenAI models through Azure OpenAI Services.

Lesson Link
DescriptionAdditional Learning
00Course SetupLearn: thiết lập môi trường làm việcLearn More
01Introduction to Generative AI and LLMsLearn: hiểu về AI gen và cách mà Large Language Models (LLMs) làm việc.Learn More
02Exploring and comparing different LLMsLearn: chọn mô hình nào phù hợp cho bạnLearn More
03Using Generative AI ResponsiblyLearn: cách xây dựng Generative AI thành ứng dụng phản hồiLearn More
04Understanding Prompt Engineering FundamentalsLearn: thực tiễn tạo cơ chế prompt Learn More
05Creating Advanced PromptsLearn: làm cách nào để khai triển cơ chết prompt nhằm tăng cao kết quảLearn More
06Building Text Generation ApplicationsBuild: Sử dụng Azure Open AI để tạo ra ứng dụng tạo ra text văn bảnLearn More
07Building Chat ApplicationsBuild: Những kỹ thuật hiệu quả để xây dựng và tích hợp ứng dụng chat Learn More
08Building Search Apps Vector DatabasesBuild: một ứng dụng search được nhúng trước các dữ liệu searchLearn More
09Building Image Generation ApplicationsBuild: tạo AI gen là hình ảnhLearn More
10Building Low Code AI ApplicationsBuild: sử dụng các công cụ Low Code tools để tạo ra AI genLearn More
11Integrating External Applications with Function CallingBuild: gọi function là gì, ứng dụng ra sao Learn More
12Designing UX for AI ApplicationsLearn: phát triển UX design khi làm ứng dụng AI genLearn More
13Securing Your Generative AI ApplicationsLearn: các mối nguy hiểm tiềm tàng, rủi ro ẩn mình cho một hệ thống AI, cách tạo an ninhLearn More
14The Generative AI Application LifecycleLearn: những công và cách thức đo lường để quản lý vòng đời LLM cùng với LLMOpsLearn More
15Retrieval Augmented Generation (RAG) and Vector DatabasesBuild: xây dưng ứng dụng từ RAG Framework để lấy các thông tin đã được nhúng sẵn trong Vector DatabasesLearn More
16Open Source Models and Hugging FaceBuild: tạo ứng dụng với mô hình open source ngay trên Hugging FaceLearn More
17AI AgentsBuild: ứng dụng thực tiễn của AI Agent FrameworkLearn More
18Fine-Tuning LLMsLearn: tối ưu fine-tuning LLMs làm sao, thế nào và khi nào Learn More

Post Author: Vu Pham