after effects Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần Mềm Quản Lý Render Giúp After Effects Chạy Nền

After Effects có thể chạy được nhiều instance theo dạng không giao diện nhằm để thực hiện render, việc này thực hiện qua giao diện terminal command (M$ Windows). Phương Án Đau Khổ Đầu tiên chạy đoạn lệnh này nhằm truy cập vào trong thư mục chứa After Effects ##This will Navigate To the After […]