Hotkey Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Đặt phím tắt 8, 9, 0 cho vùng chọn trong CINEMA 4D

« 10. Snapping Tool… « Trở về danh mục 12. New render… » Cách sử dụng phím tắt để đặt vùng chọn trên vật thể được dựng trong CINEMA 4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 10. Snapping Tool… « Trở về danh mục 12. New render… »