openai Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

3Blue1Brown Giải Thích Về Kiến Trúc Transformer Của ChatGPT

Đây là cách mà một video blogger rất nổi tiếng trong giới toán học, giải thích về Transformer kiến trúc hạ tầng chính của mô hình AI gen từ prompt text gọi chung là Large Language Model (mô hình ngôn ngữ lớn), bắt đầu với loạt thông tin Chat GPT, GPT là gì ? GPT […]