Radiance Nâng Cao Tính Toán Ánh Sáng Công Trình | Dolby

150 dòng lệnh này do Dolby đem lại nhằm giúp các kiến trúc sư, kỹ sư công trình có thể tính toán được dễ dàng hiệu ứng ánh sáng, tính chất và cường độ trong một công trình nhất định. Đây là một bộ công cụ hoạt động hoàn chỉnh và đồng bộ với đầu vào từ phần mềm CAD.

Với các geometry đầu vào, kết hợp dữ liệu thông số texture có thể là scan, chụp, hoặc nhập thông tin cùng các điều kiện tính toán như ánh sáng, cường độ, bao nhiêu phần ánh sáng và kích thước, qui mô, từ vị trí giao thông nào tới đâu và tiêu chuẩn chính xác sẽ giúp Radiance làm điều kiện cho đầu bài.

Với 150 dòng lệnh này như các bước, lấy ví dụ file từ CAD vào một vài dòng lệnh đầu sẽ xử lý hiệu ứng ánh sáng mà đã được chuyển đổi từ các công cụ tính toán kỹ thuật, dòng lệnh kế tiếp sẽ giúp thực hiện thể hiện hình ảnh HDR, dòng lệnh kế sẽ giúp chuyển đổi sang dạng dữ liệu kỹ thuật false color và dòng lệnh kế sẽ hiển thị.

Các vấn đề mà Radiance sẽ không thực hiện như tạo ra toàn bộ geometry của tòa nhà, tuy nhiên nhận vào dữ liệu của geometry tòa nhà là tính chất cơ bản. Không đo lường thuộc tính kỹ thuật của texture. Kết nối với các thuộc tính hiệu ứng quang. Tự động hóa trong phân tích. Hoặc liên kết giả lập toàn bộ tòa nhà.

Radiance được trình bày tại

Presentation from the 8th VELUX Daylight Symposium that took place in Paris on 9 October 2019.

Post Author: Vu Pham