Các Pattern (Noise) Type Có Trong Phần Mềm Render Thông Thường

Các pattern (noise) nhằm hỗ trợ thực hiện các thao tác setup procedural shader thuận tiện hơn, ứng dụng của noise pattern rất rộng từ video games tới làm phim hay cả các môi trường thiết kế kiến trúc và vật liệu xây dựng, vải sợi may mặc, thời trang …

 • Danh sách Noise Pattern của Arnold Render: https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFMUG/Noise+Patterns
 • RenderMan 24 pattern: https://rmanwiki.pixar.com/display/REN24/Patterns
 • Redshift 3D có 2 loại:
  • Maxon: https://docs.redshift3d.com/display/RSDOCS/Maxon+Noise?product=houdini
  • Noise Redshift: https://docs.redshift3d.com/display/RSDOCS/Noise+Texture?product=houdini
 • Các noise pattern có trong SideFX Houdini FX (sử dụng chung trong các phần mềm render Karma, Mantra):
  • Aligator noise: https://vimeo.com/147982812
  • AntiAliasFlowNoise: https://vimeo.com/148722035
  • VoronoiNoise: https://vimeo.com/148720552
  • CellularNoise: https://vimeo.com/148715512
  • TubulenceNoise: https://vimeo.com/147982815
  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng, mỗi noise của Houdini có giá trị range khác nhau, có cái -1 1, có cái 1-0: http://nomoreretake.net/2015/12/13/houdini_variousnoise_v01/

Ví dụ cách sử dụng noise CELL pattern trong Arnold Render (MAYA)
Sử dụng Pattern trong RenderMan 24 thông qua phần mềm Katana
 

Post Author: Vu Pham