Embergen Webinar Tutorial Hướng Dẫn Tạo Vụ Nổ Khói Lữa

EmberGen 0.7.5 Live Training: Creating Explosions & Fire. Để sử dụng được phiên bản 0.7.5 thì người dùng cần có bản quyền licene.

Theo Janga FX mô tả

You’ll learn what you need to know to create realistic explosions and fire within EmberGen from scratch. This isn’t going to cover every possible way to create explosions and fire, but it will give you a solid understanding on how you can create the effects you need
Post Author: Vu Pham