Hướng dẫn thêm multiple base texture vào Variation Shader cùng lúc