Quản lý cùng lúc hai Attribute Manager trong Cinema4D