Sử dụng traffic light trong Cinema 4D

Traffic light trong object manager là cách hữu hiệu nhất để ẩn đi object

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo