Alexander Weide Bày Kỹ Thuật Xử Lý Renderman Trong Houdini

Các video sau đây sẽ được trình bày về kỹ thuật và qui trình để làm việc được nhiều năng suất, tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhất với Pixar Renderman trên Houdini. Gồm 6 video, có khả năng trong tương lai sẽ còn nữa, mỗi video đều được trình bày với thời lượng kéo dài đủ để mô tả được các kỹ thuật khi làm việc với Renderman để tạo tác hình ảnh CG.

Post Author: Vu Pham