Bộ Tool Kit 2D/3D Signed Distance Field Node Group Cho Blender

Hơn 125 node group và hàm signed distance field sử dụng cho Blender 2.83 trở lên, tác giả để ở đây dưới dạng Add-On có thể truy cập vào menu sử dụng ngay cho panel Geometry Node

Link source: https://github.com/williamchange/b3dsdf

Link tải add-on file .zip về xong cài đặt vào Blender: https://github.com/williamchange/b3dsdf/releases

Thể hiện chức năng của một node, kéo thả từ menu

Toàn bộ mô hình node

Post Author: Vu Pham