God Of War – Raising Kratos: 2 Tiếng Đồng Hồ Dài Về Quá Trình Thực Hiện

Khủng không thể tưởng với phim hậu trường, thuyết minh toàn bộ quá trình thực hiện game God Of War, các nội dung cảm hứng, sản xuất, thiết kế và tìm hiểu tư liệu của toàn team. Nếu bạn có 2 tiếng ngồi giúp Kratos đánh boss thì có thể bạn cũng muốn biết game đã làm như thế nào.

Post Author: Vu Pham