Ionut Lupu Chỉ Làm Đóng Gói Trong C4D Với X-Particle

Với tutorial mới, artist Ionut Lupu đã muốn chia sẻ cách anh tiếp cận với giải pháp sử dụng X-Particles để thệ hiện đoạn hiệu ứng đóng gói như bao nylon, sau đó render với Octane

Đây là đoạn video kết quả, tutorial ở video dưới

Tutorial với Cinema 4D ở đây, cần X-Particle để thể hiện theo

Post Author: Vu Pham