Nâng Cao Tìm Hiểu Về Monte Carlo Rendering: Gia Tài Của Nhà Nghiên Cứu Lừng Danh Jaroslav Křivánek (Khóa Học Tại SIGGRAPH 2020)

Jaroslav Křivánek 1976-2019

Jaroslav Křivánek là một nhà nghiên cứu được tôn trọng và vô cùng nổi tiếng. Trong suốt những gì ông đã công bố và đóng góp vào lĩnh vực khoa học máy tính về giả lập ánh sáng di chuyển, bản thân anh cũng tạo ra những làn sóng và xu hướng tạo cảm hứng để sinh viên theo đuổi lĩnh vực này ở mức hàng lâm và đóng góp vào nghành công nghiệp. Trong khóa học này chúng ta sẽ tóm tắt những gì quan trọng mà Jaroslav đã nghiên cứu xuyến suốt sự nghiệp, cũng như những ứng dụng thực tiễn, kết nối chung lại và chia nhỏ các bước để xem giải thuật về tính toán ánh sáng hiệu quả như thế nào trong một scene cho trước.

Thật đáng tiếc cho một tài năng tạo ảnh hưởng quan trọng như thế đã ra đi khi còn quá trẻ, tất thảy chúng ta tin rằng những gì anh để lại luôn giá trị và được tưởng nhớ mãi mãi.

 

Timecode theo từng mục:

Talks:

0:00:00 Introduction [Alexander Keller]

0:12:06 In memoriam of Jaroslav Křivánek [Pascal Gautron]

0:19:31 Irradiance and radiance caching [Pascal Gautron]

0:34:35 Sampling paths [Iliyan Georgiev]

0:58:14 Zero-variance walks [Eugene d’Eon]

1:20:07 Path guiding [Jiří Vorba]

1:39:21 Direct lighting [Petr Vévoda]

2:02:18 Multiple importance sampling [Ivo Kondapaneni & Pascal Grittmann]

2:26:46 Markov chain methods [Martin Šik]

Tài nguyên để nghiên cứu:

https://sites.google.com/view/legacyofjaroslav/home

https://iliyan.com/publications/RenderingCourse2020

Post Author: Vu Pham