NVIDIA Lab Tung Video Giả Lập Sóng Biển Thật Chưa Bao Giờ Thật Hơn

Theo NVidia từ phòng lab của họ đã nghiên cứu ra một phần mềm sử dụng GPU RTX để giả lập được một mặt sóng gọi là siêu thực nhất. Đây là một mô hình giải thuật dựa trên JONSWAP spectra. Phần mềm này có tên là WaveWork 2, một sản phẩm đang được thử nghiệm giả lập mô hình gió the giải thuật quang phổ.

Tức theo mô hình này đánh giá rằng các bề mặt biển không phải theo đồ thị hình sin thông thường. Mà đó là một bề mặt tạo bởi sự phức tạp cộng hưởng của cường độ sóng theo từng chu kỳ. Về mặt giải đáp là khó giải thích cho hiện tượng này nhưng về toán lý thì có thể cố gắng tối giảng và đi gần với giải thích. Về mặt tối giản, mô hình mặt sóng biển như biểu đồ quang phổ. Quang phổ này sẽ phân phối năng lượng lên các tần số khác nhau theo chiều dài của sóng lên mặt biển.

 

 

Post Author: Vu Pham