Phím Tắt Tiện Dụng Cinema 4D

Một số phím tắt tiện dụng dành cho các bạn sử dụng Cinema 4D có lẽ cần biết, làm việc nhanh hơn

Phím LệnhPhím Ký TựChức Năng Phím Tắt
FĐi về frame trước
  ShiftFĐi về cuối frame
 CtrlFĐi về key trước đó
F6Timeline chạy ngược (backwards)
F7Dừng
F8Chơi chạy tới
F9Ghi (animation) đối tượng đang chọn
 CtrlF9Tự ghi (animation)
GĐi tới frame kế
  ShiftGĐi về bắt đầu
 CtrlGĐi tới chỗ có key kế tiếp
[Giảm kích thước của cọ vẽ (brush)
Alt[Đảo  (rotate) brush theo chiều ngược kim đồng hồ
]Tăng kích thước brush
Alt]Đảo brush theo chiều kim đồng hồ
  Shift=Zoom in
HyphenZoom out
CCatalogs
DDesktop
 CtrlEBrowser preferences…
FFavorites (thích)
 CtrlFSearch bar (tìm kiếm)
F3Search bar (tìm kiếm)
HHome directory (thư mục chủ)
 CtrlNNew browser… (mở trình duyệt mới)
PPresets
RRecent items (các món đã mở)
SSearch results
UComputer
  ShiftAInvert all
 CtrlASelect all
 Ctrl ShiftADeselect all
 CtrlCCopy
 CtrlDProject settings…
DeleteDelete
 CtrlIScene information…
 CtrlVPaste
 CtrlXCut
 CtrlYRedo
  ShiftZUndo (action)
 CtrlZUndo
 CtrlF4Close
 Ctrl ShiftF4Close all
 CtrlNNew…
 CtrlOOpen…
 Ctrl ShiftOMerge objects…
 CtrlSSave
 Ctrl ShiftSSave as…
CMake editable
MMirror

Và thêm một số phím các bạn có thể cần

Các phím dành cho phần mềm Cinema 4D có trên cả Windows và Mac, các bạn cũng có thể tải thêm ở đây: https://www.logickeyboard.com/shortcut/C4D2018.pdf

TypeNameFunctionWindowsMac
BasicsNewOpen new projectCtrl + N⌘ + N
BasicsOpenOpen existing projectCtrl + O⌘ + O
BasicsSaveSave projectCtrl + S⌘ + S
BasicsSave as…Save current project with specified nameCtrl + Shift + S⌘ + ⇧ + S
BasicsCloseClose window or projectShift + W⇧ + W
BasicsClose WindowClose windowCtrl + W⌘ + W
BasicsClose AllClose all projectsCtrl + Shift + W⌘ + ⇧ + W
BasicsQuitQuit Cinema 4D LiteCtrl + Q⌘ + Q
BasicsCutCut selection to clipboardCtrl + X⌘ + X
BasicsCopyCopy selection to clipboardCtrl + C⌘ + C
BasicsPastePaste clipboardCtrl + V⌘ + V
BasicsDeleteDelete objectBackspaceBackspace
BasicsSelect AllSelect allCtrl + A⌘ + A
BasicsInvert AllInvert current selectionShift + A⇧ + A
BasicsDeselect AllDeselect allCtrl + Shift + A⌘ + ⇧ + A
BasicsUndoUndoCtrl + Z⌘ + Z
BasicsUndo (Action)Undo last actionShift + Z⇧ + Z
BasicsRedoRedoCtrl + Y⌘ + Y
ProjectEdit Render Settings…Open Render SettingsCtrl + B⌘ + B
ProjectProject Settings…Open Project SettingsCtrl + D⌘ + D
ProjectPreferences…Open PreferencesCtrl + E⌘ + E
ProjectProject Information…Open Project InformationCtrl + I⌘ + I
ProjectObject Manager…Activate Object ManagerShift + F1⇧ + F1
ProjectMaterials Manager…Activate Materials ManagerShift + F2⇧ + F2
ProjectTimeline (Dope Sheet)…Open Timeline (Dope Sheet)Shift + F3⇧ + F3
ProjectLayer Manager…Open Layer ManagerShift + F4⇧ + F4
ProjectAttributes Manager…Open Attributes ManagerShift + F5⇧ + F5
ProjectPicture Viewer…Open Picture ViewerShift + F6⇧ + F6
ProjectCoordinates Manager…Open Coordinates ManagerShift + F7⇧ + F7
ProjectContent Browser…Activate Content BrowserShift + F8⇧ + F8
ProjectStructure Manager…Activate Structure ManagerShift + F9⇧ + F9
ProjectConsole…Open ConsoleShift + F10⇧ + F10
ProjectScript Manager…Open Script ManagerShift + F11⇧ + F11
ProjectCustomize Commands…Open Customize CommandsShift + F12⇧ + F12
ProjectHeads Up Display…Open Heads Up Display pop-upVV
EditorNudge UpMove selection upward
EditorNudge DownMove selection downward
EditorNudge LeftMove selection leftward
EditorNudge RightMove selection rightward
EditorMove ToolMove hotkeyEE
EditorRotate ToolRotate hotkeyRR
EditorScale ToolScale hotkeyTT
EditorZoom InZoom in++
EditorZoom OutZoom out
EditorRectangle SelectionRectangle selection hotkey00
EditorMove CameraHold to move camera11
EditorScale CameraHold to scale camera22
EditorRotate CameraHold to rotate camera33
EditorMove ObjectHold to move object44
EditorScale ObjectHold to scale object55
EditorRotate ObjectHold to rotate object66
EditorMove ParentMoves selected object only and not children77
EditorLasso SelectionLasson selection hotkey88
EditorLive SelectionLive selection hotkey99
EditorMake EditableConvert parametric object to polygonal objectCC
EditorEnable Axis ModificationToggle axis modificationLL
EditorSnapping…Open pop-up menuPP
EditorToggle Parent GeneratorToggle parent generatorQQ
EditorChange Coordinates SystemUse world or object coordinate systemWW
EditorToggle Active ToolToggles the active toolSpaceSpace
EditorToggle Modeling ModeToggle between points, edges, and polygons modeReturnReturn
EditorGo to Start of AnimationGo to start of animationShift + F⇧ + F
EditorGo to End of AnimationGo to end of animationShift + G⇧ + G
EditorModeling SettingsShow modeling settings in Attribute ManagerShift + M⇧ + M
EditorEnable QuantizingEnable quantizingShift + Q⇧ + Q
EditorEnable SnapEnable component snappingShift + S⇧ + S
EditorLocked WorkplaneToggle locked workplaneShift + X⇧ + X
EditorPolygon Selection…Open Polygon Selection pop-upUU
EditorAlign NormalAlign normals of current polygon selectionU~AU~A
EditorRing SelectionSelect ring of points, edges, or polygonsU~BU~B
EditorFill SelectionSelect all polygons within edge selectionU~FU~F
EditorInvert SelectionInvert selectionU~IU~I
EditorShrink SelectionShrink selection of active modeU~KU~K
EditorLoop SelectionSelect a loop of points, edges, or polygonsU~LU~L
EditorOptimize…Optimize current projectU~OU~O
EditorOutline SelectionSelects the outline of a polygonU~QU~Q
EditorReverse NormalsReverse normals of current polygon selectionU~RU~R
EditorSelect ConnectedSelect all connected components of objectU~WU~W
EditorConvert SelectionConvert selection to another selectionU~XU~X
EditorGrow SelectionGrow selection of the active modeU~YU~Y
EditorInteractive Render RegionActivate Interactive Render RegionAlt + R⌥ + R
ViewportRender ViewRender active viewCtrl + R⌘ + R
ViewportRedo ViewRedo view changesCtrl + Shift + Y⌘ + ⇧ + Y
ViewportUndo ViewUndo view changesCtrl + Shift + Z⌘ + ⇧ + Z
ViewportShow AxisShow axisAlt + D⌥ + D
ViewportConfigure All…Configure all viewsAlt + V⌥ + V
ViewportConfigure…Configure viewsShift + V⇧ + V
ViewportView 1Perspective viewF1F1
ViewportView 2XZ viewF2F2
ViewportView 3YZ viewF3F3
ViewportView 4XY viewF4F4
ViewportAll ViewsAll viewsF5F5
ViewportRedrawRedraw viewAA
ViewportFrame GeometryFrame geometry of projectHH
ViewportFrame Selected ObjectsFrame selected objects of projectOO
ViewportFrame Selected ElementsFrame selected elements of projectSS
ViewportDisplay…Open Display pop-upNN
ViewportGouraud ShadingView project in Gouraud Shading modeN~AN~A
ViewportGouraud Shading (Lines)View project in Gouraud Shading mode with wireframeN~BN~B
ViewportQuick ShadingView project in Quick Shading modeN~CN~C
ViewportQuick Shading (Lines)View project in Quick Shading mode with wireframeN~DN~D
ViewportConstant ShadingView project in Constant Shading modeN~EN~E
ViewportHidden LinesView project in Hidden Line mode with wireframeN~FN~F
ViewportLinesView project in wireframe only modeN~GN~G
ViewportWireframeView project in wireframe modeN~HN~H
ViewportIsoparmsView project in isoparms modeN~IN~I
ViewportBoxView project in box modeN~KN~K
ViewportSkeletonView project in skeleton modeN~LN~L
ViewportTagsUse Display tagsN~ON~O
ViewportBackface CullingUse Backface CullingN~PN~P
ViewportTexturesUse texturesN~QN~Q
ViewportX-RayView active objects in X-RayN~RN~R
TimelineTimeline Preferences…Open Timeline Preferences dialogCtrl + EU
TimelineGo to Previous KeyGo to previous keyframeCtrl + F⌘ + F
TimelineGo to Next KeyGo to next keyframeCtrl + G⌘ + G
TimelineGo to Last KeyGo to last keyframeCtrl + O⌘ + O
TimelineGo to First KeyGo to first keyframeCtrl + P⌘ + P
TimelineShow FilterShow filters in TimelineCtrl + U⌘ + U
TimelineAutokeyingActivate automatic keyframingCtrl + F9⌘ + F9
TimelineGo to Last MarkerFrame the last markerCtrl + Shift + O⌘ + ⇧ + O
TimelineGo to First MarkerFrame the first markerCtrl + Shift + P⌘ + ⇧ + P
TimelineAutomatic ModeShow all project elements automaticallyAlt + A⌥ + A
TimelineGo to StartGo to start of animationAlt + F⌥ + F
TimelineGo to EndGo to end of animationAlt + G⌥ + G
TimelineFrame Preview RangeFrame view to preview rangeAlt + H⌥ + H
TimelineRipple EditActivate ripple tool in timelineAlt + R⌥ + R
TimelineGo to Previous FrameGo to previous frameFF
TimelineGo to Next FrameGo to next frameGG
TimelineGo to Current FrameFrame view to current frameOO
TimelineRecord Current StateCreate new keyQQ
TimelineRegion ToolActivate Region toolRR
TimelineFrame SelectedFrame view to all selected keys/clipsSS
TimelineEnable Frame SnappingQuantize all timeline interactionsXX
TimelinePlay BackwardsPlay backwardsF6F6
TimelineStopStop playbackF7F7
TimelinePlay ForwardsPlay forwardsF8F8
TimelineRecord Active ObjectsRecord position, scale, rotation of active objectsF9F9
TimelineTimeline (F-Curve)…Open Timeline (F-Curve)Shift + Alt + F3⇧ + ⌥ + F3
TimelineGo to Next MarkerFrame view to next markerShift + N⇧ + N
TimelineGo to Previous MarkerFrame view to previous markerShift + P⇧ + P
TimelineKey Interpolation…Use in Timeline panelTT
TimelineAuto TangentsSet selected keys to auto tangentsT~1T~1
TimelineBreak TangentsSet selected keys to break tangentsT~2T~2
TimelineZero Angle (Tangent)Set selected keys tangents to zero angleT~3T~3
TimelineZero Length (Tangent)Set selected keys tangents to zero lengthT~4T~4
TimelineClampSet selected keys to clampT~5T~5
TimelineLinearSet selected keys to linear interpolationT~6T~6
TimelineStepSet selected keys to step interpolationT~7T~7
TimelineSoftSet selected keys to soft interpolation typeT~8T~8
TimelineEase EaseSet selected keys to Ease EaseT~9T~9
TimelineEase InSet selected keys to Ease InT~IT~I
TimelineEase OutSet selected keys to Ease OutT~OT~O
TimelineKey Mode/F-Curve ModeChange key, f-curve or motion modeTabTab
Object ManagerShow Search BarDisplay search bar in Object ManagerCtrl + F⌘ + F
Object ManagerShow FilterShow filters in Object ManagerCtrl + U⌘ + U
Object ManagerToggle Parent GeneratorToggle parent generator of selected objectQQ
Object ManagerGroup ObjectsGroup objectsAlt + G⌥ + G
Object ManagerExpand Object GroupExpand object groupShift + G⇧ + G
Object ManagerNew Object as Parent objectHold to make new object parent objectAlt
Object ManagerNew Object as Child objectHold to make new object child objectShift
Materials ManagerNew MaterialCreate new materialCtrl + N⌘ + N
Materials ManagerLoad Materials…Load material libraryCtrl + Shift + O⌘ + ⇧ + O
Materials ManagerNew PBR MaterialCreate new PBR materialCtrl + Shift + N⌘ + ⇧ + N
Content BrowserShow Search BarDisplay search bar in Content BrowserCtrl + F⌘ + F
Content BrowserCatalogsJump to Catalogs in Content BrowserCC
Content BrowserDesktopJump to Desktop in Content BrowserDD
Content BrowserFavoritesJump to Favorites in Content BrowserFF
Content BrowserHomeJump to Home in Content BrowserHH
Content BrowserPresetsJump to Presets in Content BrowserPP
Content BrowserRecent ItemsJump to Recent Items in Content BrowserRR
Content BrowserSearch ResultsJump to Search Results in Content BrowserSS
Content BrowserComputerJump to Computer in Content BrowserUU
Picture ViewerRender to Picture ViewerRender active project in Picture ViewerShift + R⇧ + R
Picture ViewerFullscreenDisplay Picture Viewer fullscreenCtrl + F⌘ + F
Picture ViewerSet as ASet A image in Picture ViewerAA
Picture ViewerSet as BSet B image in Picture ViewerBB
Picture ViewerGo to Previous ImageGo to previous imageFF
Picture ViewerGo to Next ImageGo to next imageGG
Picture ViewerSet as Preview StartSet preview range startII
Picture ViewerSet as Preview EndSet preview range endOO
Picture ViewerSwap ABSwap AB image links in Picture ViewerSS
Picture ViewerPlayPlay forwardsSpaceSpace

Post Author: Vu Pham