Phím Tắt Tiện Dụng Cinema 4D

Một số phím tắt tiện dụng dành cho các bạn sử dụng Cinema 4D có lẽ cần biết, làm việc nhanh hơn

Phím Lệnh Phím Ký Tự Chức Năng Phím Tắt
F Đi về frame trước
  Shift F Đi về cuối frame
 Ctrl F Đi về key trước đó
F6 Timeline chạy ngược (backwards)
F7 Dừng
F8 Chơi chạy tới
F9 Ghi (animation) đối tượng đang chọn
 Ctrl F9 Tự ghi (animation)
G Đi tới frame kế
  Shift G Đi về bắt đầu
 Ctrl G Đi tới chỗ có key kế tiếp
[ Giảm kích thước của cọ vẽ (brush)
Alt [ Đảo  (rotate) brush theo chiều ngược kim đồng hồ
] Tăng kích thước brush
Alt ] Đảo brush theo chiều kim đồng hồ
  Shift = Zoom in
Hyphen Zoom out
C Catalogs
D Desktop
 Ctrl E Browser preferences…
F Favorites (thích)
 Ctrl F Search bar (tìm kiếm)
F3 Search bar (tìm kiếm)
H Home directory (thư mục chủ)
 Ctrl N New browser… (mở trình duyệt mới)
P Presets
R Recent items (các món đã mở)
S Search results
U Computer
  Shift A Invert all
 Ctrl A Select all
 Ctrl Shift A Deselect all
 Ctrl C Copy
 Ctrl D Project settings…
Delete Delete
 Ctrl I Scene information…
 Ctrl V Paste
 Ctrl X Cut
 Ctrl Y Redo
  Shift Z Undo (action)
 Ctrl Z Undo
 Ctrl F4 Close
 Ctrl Shift F4 Close all
 Ctrl N New…
 Ctrl O Open…
 Ctrl Shift O Merge objects…
 Ctrl S Save
 Ctrl Shift S Save as…
C Make editable
M Mirror

Và thêm một số phím các bạn có thể cần

Các phím dành cho phần mềm Cinema 4D có trên cả Windows và Mac, các bạn cũng có thể tải thêm ở đây: https://www.logickeyboard.com/shortcut/C4D2018.pdf

Type Name Function Windows Mac
Basics New Open new project Ctrl + N ⌘ + N
Basics Open Open existing project Ctrl + O ⌘ + O
Basics Save Save project Ctrl + S ⌘ + S
Basics Save as… Save current project with specified name Ctrl + Shift + S ⌘ + ⇧ + S
Basics Close Close window or project Shift + W ⇧ + W
Basics Close Window Close window Ctrl + W ⌘ + W
Basics Close All Close all projects Ctrl + Shift + W ⌘ + ⇧ + W
Basics Quit Quit Cinema 4D Lite Ctrl + Q ⌘ + Q
Basics Cut Cut selection to clipboard Ctrl + X ⌘ + X
Basics Copy Copy selection to clipboard Ctrl + C ⌘ + C
Basics Paste Paste clipboard Ctrl + V ⌘ + V
Basics Delete Delete object Backspace Backspace
Basics Select All Select all Ctrl + A ⌘ + A
Basics Invert All Invert current selection Shift + A ⇧ + A
Basics Deselect All Deselect all Ctrl + Shift + A ⌘ + ⇧ + A
Basics Undo Undo Ctrl + Z ⌘ + Z
Basics Undo (Action) Undo last action Shift + Z ⇧ + Z
Basics Redo Redo Ctrl + Y ⌘ + Y
Project Edit Render Settings… Open Render Settings Ctrl + B ⌘ + B
Project Project Settings… Open Project Settings Ctrl + D ⌘ + D
Project Preferences… Open Preferences Ctrl + E ⌘ + E
Project Project Information… Open Project Information Ctrl + I ⌘ + I
Project Object Manager… Activate Object Manager Shift + F1 ⇧ + F1
Project Materials Manager… Activate Materials Manager Shift + F2 ⇧ + F2
Project Timeline (Dope Sheet)… Open Timeline (Dope Sheet) Shift + F3 ⇧ + F3
Project Layer Manager… Open Layer Manager Shift + F4 ⇧ + F4
Project Attributes Manager… Open Attributes Manager Shift + F5 ⇧ + F5
Project Picture Viewer… Open Picture Viewer Shift + F6 ⇧ + F6
Project Coordinates Manager… Open Coordinates Manager Shift + F7 ⇧ + F7
Project Content Browser… Activate Content Browser Shift + F8 ⇧ + F8
Project Structure Manager… Activate Structure Manager Shift + F9 ⇧ + F9
Project Console… Open Console Shift + F10 ⇧ + F10
Project Script Manager… Open Script Manager Shift + F11 ⇧ + F11
Project Customize Commands… Open Customize Commands Shift + F12 ⇧ + F12
Project Heads Up Display… Open Heads Up Display pop-up V V
Editor Nudge Up Move selection upward
Editor Nudge Down Move selection downward
Editor Nudge Left Move selection leftward
Editor Nudge Right Move selection rightward
Editor Move Tool Move hotkey E E
Editor Rotate Tool Rotate hotkey R R
Editor Scale Tool Scale hotkey T T
Editor Zoom In Zoom in + +
Editor Zoom Out Zoom out
Editor Rectangle Selection Rectangle selection hotkey 0 0
Editor Move Camera Hold to move camera 1 1
Editor Scale Camera Hold to scale camera 2 2
Editor Rotate Camera Hold to rotate camera 3 3
Editor Move Object Hold to move object 4 4
Editor Scale Object Hold to scale object 5 5
Editor Rotate Object Hold to rotate object 6 6
Editor Move Parent Moves selected object only and not children 7 7
Editor Lasso Selection Lasson selection hotkey 8 8
Editor Live Selection Live selection hotkey 9 9
Editor Make Editable Convert parametric object to polygonal object C C
Editor Enable Axis Modification Toggle axis modification L L
Editor Snapping… Open pop-up menu P P
Editor Toggle Parent Generator Toggle parent generator Q Q
Editor Change Coordinates System Use world or object coordinate system W W
Editor Toggle Active Tool Toggles the active tool Space Space
Editor Toggle Modeling Mode Toggle between points, edges, and polygons mode Return Return
Editor Go to Start of Animation Go to start of animation Shift + F ⇧ + F
Editor Go to End of Animation Go to end of animation Shift + G ⇧ + G
Editor Modeling Settings Show modeling settings in Attribute Manager Shift + M ⇧ + M
Editor Enable Quantizing Enable quantizing Shift + Q ⇧ + Q
Editor Enable Snap Enable component snapping Shift + S ⇧ + S
Editor Locked Workplane Toggle locked workplane Shift + X ⇧ + X
Editor Polygon Selection… Open Polygon Selection pop-up U U
Editor Align Normal Align normals of current polygon selection U~A U~A
Editor Ring Selection Select ring of points, edges, or polygons U~B U~B
Editor Fill Selection Select all polygons within edge selection U~F U~F
Editor Invert Selection Invert selection U~I U~I
Editor Shrink Selection Shrink selection of active mode U~K U~K
Editor Loop Selection Select a loop of points, edges, or polygons U~L U~L
Editor Optimize… Optimize current project U~O U~O
Editor Outline Selection Selects the outline of a polygon U~Q U~Q
Editor Reverse Normals Reverse normals of current polygon selection U~R U~R
Editor Select Connected Select all connected components of object U~W U~W
Editor Convert Selection Convert selection to another selection U~X U~X
Editor Grow Selection Grow selection of the active mode U~Y U~Y
Editor Interactive Render Region Activate Interactive Render Region Alt + R ⌥ + R
Viewport Render View Render active view Ctrl + R ⌘ + R
Viewport Redo View Redo view changes Ctrl + Shift + Y ⌘ + ⇧ + Y
Viewport Undo View Undo view changes Ctrl + Shift + Z ⌘ + ⇧ + Z
Viewport Show Axis Show axis Alt + D ⌥ + D
Viewport Configure All… Configure all views Alt + V ⌥ + V
Viewport Configure… Configure views Shift + V ⇧ + V
Viewport View 1 Perspective view F1 F1
Viewport View 2 XZ view F2 F2
Viewport View 3 YZ view F3 F3
Viewport View 4 XY view F4 F4
Viewport All Views All views F5 F5
Viewport Redraw Redraw view A A
Viewport Frame Geometry Frame geometry of project H H
Viewport Frame Selected Objects Frame selected objects of project O O
Viewport Frame Selected Elements Frame selected elements of project S S
Viewport Display… Open Display pop-up N N
Viewport Gouraud Shading View project in Gouraud Shading mode N~A N~A
Viewport Gouraud Shading (Lines) View project in Gouraud Shading mode with wireframe N~B N~B
Viewport Quick Shading View project in Quick Shading mode N~C N~C
Viewport Quick Shading (Lines) View project in Quick Shading mode with wireframe N~D N~D
Viewport Constant Shading View project in Constant Shading mode N~E N~E
Viewport Hidden Lines View project in Hidden Line mode with wireframe N~F N~F
Viewport Lines View project in wireframe only mode N~G N~G
Viewport Wireframe View project in wireframe mode N~H N~H
Viewport Isoparms View project in isoparms mode N~I N~I
Viewport Box View project in box mode N~K N~K
Viewport Skeleton View project in skeleton mode N~L N~L
Viewport Tags Use Display tags N~O N~O
Viewport Backface Culling Use Backface Culling N~P N~P
Viewport Textures Use textures N~Q N~Q
Viewport X-Ray View active objects in X-Ray N~R N~R
Timeline Timeline Preferences… Open Timeline Preferences dialog Ctrl + E U
Timeline Go to Previous Key Go to previous keyframe Ctrl + F ⌘ + F
Timeline Go to Next Key Go to next keyframe Ctrl + G ⌘ + G
Timeline Go to Last Key Go to last keyframe Ctrl + O ⌘ + O
Timeline Go to First Key Go to first keyframe Ctrl + P ⌘ + P
Timeline Show Filter Show filters in Timeline Ctrl + U ⌘ + U
Timeline Autokeying Activate automatic keyframing Ctrl + F9 ⌘ + F9
Timeline Go to Last Marker Frame the last marker Ctrl + Shift + O ⌘ + ⇧ + O
Timeline Go to First Marker Frame the first marker Ctrl + Shift + P ⌘ + ⇧ + P
Timeline Automatic Mode Show all project elements automatically Alt + A ⌥ + A
Timeline Go to Start Go to start of animation Alt + F ⌥ + F
Timeline Go to End Go to end of animation Alt + G ⌥ + G
Timeline Frame Preview Range Frame view to preview range Alt + H ⌥ + H
Timeline Ripple Edit Activate ripple tool in timeline Alt + R ⌥ + R
Timeline Go to Previous Frame Go to previous frame F F
Timeline Go to Next Frame Go to next frame G G
Timeline Go to Current Frame Frame view to current frame O O
Timeline Record Current State Create new key Q Q
Timeline Region Tool Activate Region tool R R
Timeline Frame Selected Frame view to all selected keys/clips S S
Timeline Enable Frame Snapping Quantize all timeline interactions X X
Timeline Play Backwards Play backwards F6 F6
Timeline Stop Stop playback F7 F7
Timeline Play Forwards Play forwards F8 F8
Timeline Record Active Objects Record position, scale, rotation of active objects F9 F9
Timeline Timeline (F-Curve)… Open Timeline (F-Curve) Shift + Alt + F3 ⇧ + ⌥ + F3
Timeline Go to Next Marker Frame view to next marker Shift + N ⇧ + N
Timeline Go to Previous Marker Frame view to previous marker Shift + P ⇧ + P
Timeline Key Interpolation… Use in Timeline panel T T
Timeline Auto Tangents Set selected keys to auto tangents T~1 T~1
Timeline Break Tangents Set selected keys to break tangents T~2 T~2
Timeline Zero Angle (Tangent) Set selected keys tangents to zero angle T~3 T~3
Timeline Zero Length (Tangent) Set selected keys tangents to zero length T~4 T~4
Timeline Clamp Set selected keys to clamp T~5 T~5
Timeline Linear Set selected keys to linear interpolation T~6 T~6
Timeline Step Set selected keys to step interpolation T~7 T~7
Timeline Soft Set selected keys to soft interpolation type T~8 T~8
Timeline Ease Ease Set selected keys to Ease Ease T~9 T~9
Timeline Ease In Set selected keys to Ease In T~I T~I
Timeline Ease Out Set selected keys to Ease Out T~O T~O
Timeline Key Mode/F-Curve Mode Change key, f-curve or motion mode Tab Tab
Object Manager Show Search Bar Display search bar in Object Manager Ctrl + F ⌘ + F
Object Manager Show Filter Show filters in Object Manager Ctrl + U ⌘ + U
Object Manager Toggle Parent Generator Toggle parent generator of selected object Q Q
Object Manager Group Objects Group objects Alt + G ⌥ + G
Object Manager Expand Object Group Expand object group Shift + G ⇧ + G
Object Manager New Object as Parent object Hold to make new object parent object Alt
Object Manager New Object as Child object Hold to make new object child object Shift
Materials Manager New Material Create new material Ctrl + N ⌘ + N
Materials Manager Load Materials… Load material library Ctrl + Shift + O ⌘ + ⇧ + O
Materials Manager New PBR Material Create new PBR material Ctrl + Shift + N ⌘ + ⇧ + N
Content Browser Show Search Bar Display search bar in Content Browser Ctrl + F ⌘ + F
Content Browser Catalogs Jump to Catalogs in Content Browser C C
Content Browser Desktop Jump to Desktop in Content Browser D D
Content Browser Favorites Jump to Favorites in Content Browser F F
Content Browser Home Jump to Home in Content Browser H H
Content Browser Presets Jump to Presets in Content Browser P P
Content Browser Recent Items Jump to Recent Items in Content Browser R R
Content Browser Search Results Jump to Search Results in Content Browser S S
Content Browser Computer Jump to Computer in Content Browser U U
Picture Viewer Render to Picture Viewer Render active project in Picture Viewer Shift + R ⇧ + R
Picture Viewer Fullscreen Display Picture Viewer fullscreen Ctrl + F ⌘ + F
Picture Viewer Set as A Set A image in Picture Viewer A A
Picture Viewer Set as B Set B image in Picture Viewer B B
Picture Viewer Go to Previous Image Go to previous image F F
Picture Viewer Go to Next Image Go to next image G G
Picture Viewer Set as Preview Start Set preview range start I I
Picture Viewer Set as Preview End Set preview range end O O
Picture Viewer Swap AB Swap AB image links in Picture Viewer S S
Picture Viewer Play Play forwards Space Space

Post Author: Vu Pham