Real-time Path Tracing Trên Nvidia Omniverse – Dữ Liệu Cung Cấp Miễn Phí Tải Về

Cuối cùng cũng đã tới lúc rồi, render phim cinematic real-time được rồi.

Real-time Path Tracing (giải thích đơn giản path tracing và ray tracing real-time khác nhau thế nào ?) do Nvidia phát triển đang trưởng thành rất nhiều, là sắp tới render kiểu cinematic, render vfx cho phim là bấm vô chạy tua real-time luôn… khi nào ? sang năm khi có RTX 4090 ?

Tôi chỉ biết lạnh lùng khi biết vụ này các bạn ạ. Unreal Engine 5.2 chăng ? mỗi tháng còn đang trả tiền điện cho render farm on-premise với lâu lâu trả cho Amazon, mà giờ ra cái real-time này cảm thấy những việc đang làm vô nghĩa quá =)))
(nếu mà kiểu vậy, là coi cái phim Toy Story 1, là real-time và có đầy đủ ambient occulusion, global illumination, texture size 2K, reflection, và full Disney PBR, bóng đổ mềm, ánh sáng môi trường hdri .. chẹp) – trong video thấy ông dev đang ngồi interactive luôn. Thế kỷ này đáng sống quá các bạn.

Nguyên cái dữ liệu project này hiện nay đang cho tải về, dùng được với Omniverse, sử dụng MaterialX (Material X hiện đang được truyền thông và đẩy mạnh sử dụng bởi Nvidia cùng với 1 số các VFX house lớn, vì khả năng Material X sẽ trở thành universal shader như Pixar đã làm với USD scene description, tức làm một lần shader thôi và qua bất cứ phần mềm render nào cũng y chang nhau, o cần phải re-do, không quan tâm phần mềm)

Dữ liệu demo này đang test chạy 500Gb texture, 165 vật thể unique (ko instance), 5000 meshes, 100 triệu polygon —> REAL TIME tương tác với hòn bi lăn tròn.

https://blogs.nvidia.com/blog/2021/05/27/omniverse-marbles-rtx-playable-sample/
Post Author: Vu Pham