Share File Vụ Nổ Explosion FX Làm Trong Houdini Bao Gồm Nuke Compositing Render Arnold

Tác giả tạo hiệu ứng một vụ nổ FX bằng Houdini FX với shape hình vòm cùng các đuôi khói bắn ra từ vụ nổ chính, share luôn toàn bộ file làm, file NUKE hậu kỳ, render trong Arnold

File tải về: https://youtu.be/ffGr_YVXfX4
Post Author: Vu Pham