chroma screen Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hãy Dừng Đặt Những Tracker Vô Nghĩa Khi Quay Phim Phông Xanh

Đây là bài phỏng vấn Matthew Merkovich về vấn đề sử dụng tracking marker khi quay phim bằng phông xanh được lamphimquangcao.tv thuật lại, mời các bạn theo dõi! Matthew Merkovich https://vimeo.com/132978307 Chắc hẳn qua các video behind the scenes, bạn đã thấy nhà làm phim ghi hình trên green screens ra sao. Nhưng liệu […]