MoDynamics Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Khởi đầu với MoDynamics trong Cinema4D

« 50. kích cỡ Texture… « Trở về danh mục 51. Render spline… » hướng dẫn collie object bằng cách sử dụng MoDymanics Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 50. kích cỡ Texture… « Trở về danh mục 51. Render spline… »

Posted in: UncategorizedTu Vo