New Navigation Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về New Navigation trong Cinema4D

« 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… » Cinema4D R13 mang đến tính năng mới cho phép bạn dễ dàng navigate object hơn Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… »