preview Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Công cụ xem trước vật liệu mới của CINEMA 4D

« 12. New render… « Trở về danh mục 14. Chỉnh sửa Isoline… » Cách để xem trước khi thay thế vật liệu trên CINEMA 4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 12. New render… « Trở về danh mục 14. Chỉnh sửa Isoline… »