Sculpting Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 7

« 103.Sculpting phần 6… « Trở về danh mục 105. Attribute Manager… » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 103.Sculpting phần 6… « Trở về danh mục 105. Attribute Manager… »

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 6

« 102.Scupting Brush Size… « Trở về danh mục 104.Sculpting Phần 7… » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 102.Scupting Brush Size… « Trở về danh mục 104.Sculpting Phần 7… »

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 4

« 100.Sculpting Phần 3… « Trở về danh mục Scupting Brush Size » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 100.Sculpting Phần 3… « Trở về danh mục Scupting Brush Size »

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 2

« 98.Sculpting Phần 1… « Trở về danh mục 100.Maxon là ai? » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 98.Sculpting Phần 1… « Trở về danh mục 100.Maxon là ai? »