vertex animation texture Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Vertex Animation Texture – VAT Làm Việc Thế Nào

Vertex Animation Texture hay còn gọi tắt là VAT, là một tấm texture có chứa các pixel được định nghĩa giá trị position (x,y,z) và rotation nhằm mục tiêu thực hiện các transformation, deformation lên các mesh hay geometry có trong engine game thông qua shader, và là animation. Thực tế công việc sẽ import […]