Tutorial Của RedGiant Làm Vài Ba Chiêu VFX Con Nhà Nghèo

RedGiant đang có những tutorial bày chiêu làm nhanh VFX “cheap trick” dùng After Effects để thể hiện, các kiểu VFX này thường được gọi là “cheap”, có ý không phải là rẽ tiền hay khinh miệt, mà ý nói là các loại VFX 2D đơn giản, kiểu truyền hình không tốn kém, không quá phức tạp, kiểu hiệu ứng chi phí con nhà nghèo.

Post Author: Vu Pham