Tutorial hướng dẫn làm cháy nổ với Embergen GPU Real-time VFX

Tutorial hướng dẫn làm cháy nổ với Embergen, phần mềm sử dụng GPU tạo VFX real-time thông qua fluid simulation cho game và đang nhắm vào làm phim.
Khác với Houdini, Embergen không cần chờ simulation mà thực thi ngay các vfx sử dụng sức mạnh của GPU, so về chất lượng và chi tiết cùng với khả năng tạo hành vi thì Embergen còn kém hơn Houdini nhưng mục tiêu dùng cho game là hoàn toàn dư dã.
Post Author: Vu Pham