Tutorial Vertex Animation For Game : Houdini : Unreal Engine 4

Một sản phẩm ứng dụng vertex animation vào trong Unreal Engine 4

Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy cho quá trình phát triển game, hay làm phim kiến trúc trong Unreal Engine, đây là cách làm trong Houdini tương thích với Unreal Engine

Nếu bạn không có thời gian thì có thể xem một phiên bản đơn giản khác

Post Author: Vu Pham