xpFluidFLIP Plugin Tạo Hiệu Ứng Nước Cho Cinema 4D | Water Fluid Simulation

Đây là một product của INSYDIUM LTD cho Cinema 4D, simulator: xpFluidFLIP

Được quảng cáo nhanh hơn, hiệu quả hơn, vật lý chuẩn hơn, là công cụ cho các artist tạo tác tha hồ với các thực hiện gia giảm hiệu chỉnh về art direction. (không biết là so với cái gì, có thể là các version trước của cùng sản phẩm). Sản phẩm này cũng đã adapt APIC, có 2 solver là FLIP và APIC để chọn. APIC của xpFLUIDFlip cho ra nhiều chi tiết hơn theo video đưa ra, splash và ripple cũng phức tạp về chi tiết hơn, tất cả tự động bời solver.

Fluid simulation luôn phức tạp là vì chức năng: interactive với live object – collision, ví dụ như animated character, có tốc độ animation nhanh dựa theo frame trên giây. xpFluidFlip cũng có chức năng sticky là bám các particle theo bề mặt tương tác khi thực hiện interactive collide.
So với chức năng của của software này thì xpFluidFlip cũng nhanh hơn rất nhiều so với xpDomain. Ngoài ra có thêm hiệu ứng tạo bọt (foam) khi đã có bề mặt nước được simulation, foam sẽ tự tạo theo fluid.

#water #fluid #simulation #apic #flip #cinema4d

Post Author: Vu Pham