fluid simulation Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

APIC Solver – Chức Năng Thêm Cho Blender 2.9 Water FX Simulation Hiện Tại

Blender thêm feature cho chức năng fluid simulation APIC solver Ngoài FLIP giờ có thêm APIC (Method), feature này hòng hỗ trợ làm small scale cho chức năng fluid simulation, FLIP là một method chưa bao giờ “take consider” small scale. Có thể đọc bài về large scale water FX tại đây: https://lamphimquangcao.tv/tim-hieu-nghien-cuu-large-scale-water-fx-trong-dien-anh/ Bản thân […]