Houdini To Niagara Workflow

Houdini có những chức năng như Houdini Engine dành cho tech art, giúp đưa dữ liệu procedural hoặc các asset HDA sang các DCC khác, bao gồm Unreal Engine hay Unity, không chỉ thực hiện các mô hình tool nhỏ, hay hiệu ứng VFX mà còn có thể xây dựng được cá những thế giới procedural rộng lớn. Đây là workflow qui trình đưa Houdini sang Unreal Engine thực hành với bộ hệ thống tạo hình kỹ xảo qua hạt particle.

Post Author: Vu Pham