Realistic Depth of Field Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về Realistic Depth of Field trong Cinema4D R13

« 89.Copy-Paste texture… « Trở về danh mục 91. điều chỉnh Muscle… » Video này sẽ chỉ cho bạn cách activate và animate DoF bằng cách sử dụng physical rendering mới trong cinema4D R13 Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 89.Copy-Paste texture… « Trở về danh mục 91. điều chỉnh Muscle… »