Virtual Production Live Link Maya Qua Thẳng Trực Tiếp Trên Unreal Engine

Tác giả trình bày khả năng đưa dữ liệu sống trực tiếp từ Maya hoàn thiện mode, animation, lông và render Arnold qua Unreal Engine một cách mượt mà thông qua chức năng Live Link của Unreal Engine. Điều quan trọng chú mèo mang đầy lông được tạo ra từ Xgen.

Tác giả là Marko Chulev hiện tại đang công tác ở ILM và làm vị trí Model Supervisor

Post Author: Vu Pham