Dailies Là Gì Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Làm VFX

hình ảnh screenshot email thông báo cuộc họp dailies từ phần mềm ftrack

Dailies là một dạng báo cáo tiến độ công việc, là những cuộc họp xảy ra trong một khung giờ làm việc được sự đồng thuận của từ nhiều phía như nhà sản xuất, đạo diễn, artist, vfx sup (VFX supervisor), khách hàng. Nội dung buổi họp này nhằm xem duyệt tuần tự những nội dung công việc đang thực hiện, là những buổi quyết định đưa ra định hướng và đảm bảo các rũi ro được kiểm soát cũng như kịp thời cập nhật các sự kiện thay đổi.

Trong các lĩnh vực phát triển phần mềm có những nội dung tương tự, đó chính là các buổi review (thường là review code) nhằm tiêu chuẩn hóa, hình thành sự phát triển và đồng thuận cùng kết thúc mục tiêu của mọi thành viên trong một tổ.

Đây cũng là trả lời trực tiếp vào câu hỏi, vì sao có những nhóm thành công trong việc quản lý phát triển dự án, còn nhiều nhóm vẫn thất bại.

Thông thường khi các buổi tổ chức duyệt và họp về dailies hay review được tổ chức tốt sẽ tăng năng suất, truyền năng lực tích cực tới toàn team, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo, thiết kế như trong cách nghành giải trí, làm video game, vfx phim ảnh hay phim quảng cáo. Nó sẽ giúp tích cực họa vấn đề giao tiếp kết nối và hợp tác, giảm thiểu rũi ro trong một dự án.

Bản thân Dailies nằm trong một bức tranh lớn hơn, nó thuộc về lên kế hoạch thiết kế quản lý dự án theo phương pháp mô hình Agile vận dụng Scrum. Nếu một sản phẩm/dự án không được quản trị tốt trong quá trình phát triển và vận hành, nó dễ làm cho tất cả những thành viên trở nên bảo thủ, có những suy nghĩ tiêu cực, trở nên có suy nghĩ theo dạng “Silo Thinking”.

Dưới góc độ doanh nghiệp, Silo là trạng thái tâm lý khi một số bộ phận không muốn hợp tác và chia sẻ thông tin với những người khác trong cùng một công ty. … Silo hình thành khi nhân viên gắn kết với một nhóm hơn  với công ty. Nhân viên của một nhóm mất lòng tin vào nhân viên hoặc phòng ban khác

Trích từ nguồn internet
đây là mô hình lên kế hoạch và qui trình dự án không xa lạ với giới phát tirển phần mềm, video game, ứng dụng dành cho các hoạt động productivity trên điện thoại, thiết bị di động. Click vô hình để tới nguồn thông tin.

Mô hình Scrum và Sprint sẽ liên tục được phát triển trong quá trình phát triển dự án, scrum như một máy giúp giữ nhịp đập cho trái tim của toàn bộ mô hình spring là vòng tuần hoàn phát triển tính năng hay nhận biết sản xuất của toàn team trong môi trường làm VFX, làm phim. Ở đây Scrum là những buổi họp dailies để được trình bày giải quyết vấn đề, giúp từng mỗi thành viên gắn kết với công việc của nhau, cộng tác triệt để hơn.

Tôi để link ở đây để các bạn làm chủ công ty, leader nhóm dự án, tổ chức sản xuất nội dung riêng của mình có thể hiểu hơn về mô hình scrum, giúp thành công tới vững chắc và ổn định hơn. https://www.scrumviet.org/scrum-framework.html

Công cụ luôn quan trọng nhưng con người quan trọng hơn, trong lĩnh vực làm phim điện ảnh, phát triển video games, làm VFX hay phim quảng cáo, là những con người đóng vai trò mối nối (coordinator) của việc phát triển dự án còn tối quan trọng hơn.

Post Author: Vu Pham