Houdini: Công Cụ Dem Bones Tích Hợp Trong HDA SideFX Lab

Với việc đang tiến hành nhiều về truyền thông cũng như phát triển các công cụ vào bộ SideFX Lab (cung cấp miễn phí) dành cho người dùng Houdini sử dụng trong sản xuất phát triển video game. SideFX đã có rất nhiều động thái truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật đến nhóm người dùng sử dụng Houdini ứng dụng vào sản xuất video game.

Với việc phát triển HDA công cụ Dem Bones đem lại sự dễ dàng hơn khi tích hợp một công cụ tạo skin bone tiện lợi phát triển bởi người Việt Nam làm việc tại Seed của EA Games mà lamphimquangcao.tv đã từng đăng.

Tool SideFX Lab Dem Bones: https://www.artstation.com/artwork/AqOz4X

Labs Dem Bones Skinning Converter

Dem Bones Skinning Converter SOP is part of the FREE and open-source toolset in Houdini called SideFXLabs. Dem Bones is released as an open source library by SEED, Electronic Arts. Please visit https://www.ea.com/seed/news/open-source-dem-bones for more information. This tool is an implementation of Smooth Skinning Decomposition with Rigid Bones, an automated algorithm to extract the Linear Blend Skinning (LBS) with bone transformations from a set of example meshes. Skinning Decomposition can be used in various tasks: converting any animated mesh sequence, e.g. geometry cache, to LBS, which can be replayed in popular game engines; solving skinning weights from shapes and skeleton poses, e.g. converting blendshapes to LBS.; solving bone transformations for a mesh animation given skinning weights.

Trang thông tin Open Sources về Dem Bones ở đây: https://www.ea.com/seed/news/open-source-dem-bones

Post Author: Vu Pham