Phần mềm 3D Blender chức năng quan trọng LOOP cho Geometry Node

Với các phần mềm 3D có hỗ trợ node trực tiếp kéo thả thì việc hỗ trợ chức năng LOOP (vòng lặp) là điều giúp tối đa hóa khả năng biến chuyển mọi thứ hình học khả dĩ trở nên tinh tế hơn.

Loop vòng lặp có trong Geometry Node còn có thể thực thi theo kiểu lồng vào nhau, tức là Nested Loop có thể giúp chọn lọc từng mỗi đơn vị geometry, đơn vị data volumetric, điểm, cạnh … nhằm để giúp cho việc nhào nặng trở nên dễ dàng, khai phá sáng tạo hơn.

Ngoài ra cũng nhờ Loop có thể giúp cho việc tái tạo những chức năng Particle simulation sẽ dễ dàng hơn, nó ổn định hơn so với việc dùng một particle emission vì lý do các điểm khi được tạo ra luôn được biết trước và có thể kiểm soát từng mỗi điểm hay cạnh đó.

Đây là tutorial về LOOP mà chắc chắn một người dùng Blender sử dụng Geometry Node nào cũng cần phải biết.

Với loop trong Geometry Node, việc khám phá sáng tạo là vô vàn, không giới hạn, ngay cả việc cắt phá phân mảnh geometry mesh nhằm tạo ra các hiệu ứng có phong cách kiểu tiêu hủy destruction như người dùng Twitter dưới đây cho xem trong phiên bản 4.0 Alpha của Blender làm được.

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *