mpm Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Material Point Method Trong Các Phầm Mềm Simulation VFX Kỹ Xảo Và Animation

Tui đang ngồi làm destruction thì có một phương pháp dùng dây nhợ, cloth để tạo ra destruction, chỗ này kiến thức tui mỏng lét nên lũng, khó vượt qua thử thách, thế là tui bỏ thời gian bắt đầu ngồi coi cloth simulation, wire simulation từ Houdini FX Vellum thì biết rằng hiện có […]