tip Archives | Page 2 of 11 | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Quản lý cùng lúc hai Attribute Manager trong Cinema4D

« 104.Sculpting Phần 7… « Trở về danh mục 106.setup viewport… » Bạn muốn thực hiện cùng lúc hai parameter và object? Video này sẽ giúp ích cho bạn Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 104.Sculpting Phần 7… « Trở về danh mục 106.setup viewport… »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 7

« 103.Sculpting phần 6… « Trở về danh mục 105. Attribute Manager… » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 103.Sculpting phần 6… « Trở về danh mục 105. Attribute Manager… »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 6

« 102.Scupting Brush Size… « Trở về danh mục 104.Sculpting Phần 7… » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 102.Scupting Brush Size… « Trở về danh mục 104.Sculpting Phần 7… »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn thay đổi Scupting Brush Size trong Cinema4D

« 101.Sculpting Phần 4… « Trở về danh mục 103.Sculpting Phần 6… » Nhanh chóng thay đổi brush size và ẩn wireframe Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 101.Sculpting Phần 4… « Trở về danh mục 103.Sculpting Phần 6… »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 4

« 100.Sculpting Phần 3… « Trở về danh mục Scupting Brush Size » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 100.Sculpting Phần 3… « Trở về danh mục Scupting Brush Size »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 3

« 99.Sculpting Phần 2… « Trở về danh mục 101.Sculpting Phần 4 » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 99.Sculpting Phần 2… « Trở về danh mục 101.Sculpting Phần 4 »

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 2

« 98.Sculpting Phần 1… « Trở về danh mục 100.Maxon là ai? » Video này nằm trong chuỗi video giới thiệu cho bạn tính năng Sculpting mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 98.Sculpting Phần 1… « Trở về danh mục 100.Maxon là ai? »

Posted in: Uncategorizedadmin

Hướng dẫn Baking Dynamics trong Cinema4D R13

« 95.Dynamics-mặt cắt… « Trở về danh mục 97.Fresnel vật lý… » Nếu dynamic animation trong scene diễn ra chậm trong viewport và bạn muốn xem nó trong realtime, tính năng baking dynamic sẽ giúp ích cho bạn. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 95.Dynamics-mặt cắt… « Trở về danh mục 97.Fresnel […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn xử lý Intersections và Jitter trong Cinema4D R13

« 94.Tắt bề mặt lưới… « Trở về danh mục 96.Tối ưu cho Dynamics… » Tính năng rigid body dynamics trong Cinema4D R13 sẽ giúp hạn chế object jitter và intersect với nhau Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 94.Tắt bề mặt lưới… « Trở về danh mục 96.Tối ưu cho Dynamics… […]

Posted in: UncategorizedTu Vo

Hướng dẫn Tắt Wireframes cho Object được chọn trong Cinema4D

« 93.Motion Blur… « Trở về danh mục 95.Dynamics-mặt cắt… » Video này sẽ hướng dẫn cách tắt wireframe cho object Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 93.Motion Blur… « Trở về danh mục 95.Dynamics-mặt cắt… »

Posted in: UncategorizedTu Vo