tyflow Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Channel Đáng Xem Làm VFX 3DS Max Với TyFlow

TyFlow là một plugin đang vẫn còn beta, do một người developer duy nhất phát triển tên Tyson Ibele. Bản thân TyFlow từ đầu được viết ra đã nhằm mục đích để thay thế PFlow trong công việc sản xuất VFX, thiết kế FX nói chung vì tính cổ lỗ của PFlow đã quá lỗi […]