3dsMax Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

3D Studio Max Và Python

3DS Max có riêng bộ script của mình là Max Script rất mạnh mẽ, từ Max Script mà thế giới làm phim, làm video game, làm phim kiến trúc đã từng có những công cụ sử dụng trực tiếp không cần tới plugin (một phần rất khó chịu khi sử dụng 3DS Max), đa phần […]

Channel Đáng Xem Làm VFX 3DS Max Với TyFlow

TyFlow là một plugin đang vẫn còn beta, do một người developer duy nhất phát triển tên Tyson Ibele. Bản thân TyFlow từ đầu được viết ra đã nhằm mục đích để thay thế PFlow trong công việc sản xuất VFX, thiết kế FX nói chung vì tính cổ lỗ của PFlow đã quá lỗi […]