Đột nhập xưởng làm phim của Pixar để tìm hiểu quá trình tạo nên bộ phim “Cars 3”

1/ Phần 1: Phác thảo nhân vật đã cập nhật
2/ Phần 2: Xây dựng mô hình nhân vật đã cập nhật
3/Phần 3: Dựng animation cho nhân vật đã cập nhật
4/ Phần 4: Hiệu ứng cho phim đã cập nhật
5/ Phần 5: Dựng animation cho các scene đã cập nhật
6/ Phần 6: Kỹ thuật và render đã cập nhật

 

Post Author: Tu Vo