compositing Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

CG 101: Zdepth là gì và cách sử dụng Zdepth trong compositing

« 17/ Arc … « Trở về danh mục 19/ Dynamics… » Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Zdepth và hiểu phương thức ứng dụng của nó trong compositing. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 17/ Arc … « Trở về danh mục 19/ Dynamics… »